A more sure way to make traffic counts
Our system can count and divide traffic into different devices

Traffic registrations are performed with a wide range of purposes ranging from supporting the overall roadmap to respond to complaints cases, for example. too high speeds.

Use of traffic registrations takes place in connection with road safety, environmental issues, capacity, road maintenance and similar tasks.

Finally, traffic recordings are made for statistical reports of traffic trends or the speed of the road network.

In addition to the number of vehicles, the composition of vehicles is also important in planning new road installations or in assessments of road safety, noise levels, roadside or the like.

LED-Mark ITS has developed a system that is capable of matching the above. The system can count and split traffic in different devices. Simple and cheap installation for long-term counts.

The system consists of I-Module.

Trafikregistreringer udføres med et bredt spektrum af formål, der strækker sig fra at understøtte den overordnede vejplanlægning til at besvare klagesager om f.eks. for høje hastigheder. Anvendelse af trafikregistreringer foregår i forbindelse med løsning af opgaver om trafiksikkerhed, miljøforhold, kapacitet, vejvedligeholdelse og lignende. Endelig foretages trafikregistreringer til brug for statistiske opgørelser over udviklingen i trafikken eller hastigheden på vejnettet. Udover antallet af køretøjer har også sammensætning af køretøjer stor betydning ved planlægning af nye vejanlæg eller ved vurderinger af trafiksikkerhed, støjniveau, vejslid eller lign. LED-Mark ITS har udviklet et system, som er i stand til at matche ovenstående. Systemet kan tælle og opdele trafikken i forskellige enheder. Simpel og billig installation til langvarig tælling. Systemet består af I-Module.